1. CE-PA
 2. Kurzy
 3. Archiv kurzů
 4. LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NAPLNĚNÁ KAPACITA
NAPLNĚNÁ KAPACITA
Kategorie:Kurzy
Datum:14. 2. 2024 - 19. 6. 2024
Čas:8:00 - 16:00
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: Lektor_lektorka dalšího vzdělávání
Certifikát:

Ano

Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: PhDr. Petr Šulc
Petr patří mezi certifikované lektory ILM (britský certifikačnía vzdělávací institut pro rozvoj manažerských dovedností). Lektorské a konzultační činnosti se věnuje od roku 2005. Je spolutvůrcem a hlavním metodikem systému simulačních tréninků ve společnosti CE-PA. Odbornou praxi získal v oblasti středního a vyššího managementu korporátních společností. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Účastníci kurzu získají a rozvinou profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání nebo interního školitele pro soukromou sféru.  Absolventi kurzu obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace pro povolání lektor dalšího vzdělávání.

obsah kurzu

1. den – Role lektora dalšího vzdělávání (DV) v systému vzdělávání dospělých
 • lektor DV a Národní soustava kvalifikací – smysl, účel, využití v praxi
 • legislativní rámec související s rolí lektora DV a jeho uplatněním na trhu práce
 • specifika vzdělávání dospělých (proces učení, typologie účastníků, od analýzy potřeb po evaluaci)
 • jaké kompetence potřebuje lektor DV (odbornost, pedagogika, image, psychologie, motivace, etika)
2. den – Příprava vzdělávacího programu
 • analýza potřeb cílové skupiny, její prezentace a transformace v zakázku
 • cenová kalkulace zakázky (cenotvorba jednotlivých položek a související argumentace)
 • administrativní proces vzdělávací akce v praxi (cíle, obsah, pravidla…)
 • základní typy vzdělávacích akcí (seminář, workshop, trénink, přednáška) a základní formy (prezenční, online, e-learning)
3. den – Tvorba vzdělávacího programu
 • pojmosloví dalšího vzdělávání – vzdělávací program, kompetence, cílové skupiny, profil absolventa, obsah a formy vzdělávání, možnosti evaluace)
 • příprava konkrétního vzdělávacího programu dle zadání
 • prezentace vzdělávacího programu a jeho aktualizace dle požadavků zákazníka
 • sebeprezentace lektora (verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, image, oblékání)
4. den – Podrobná metodika vzdělávacího programu
 • metodické pojmosloví dalšího vzdělávání – vzdělávací metody a didaktické techniky, výukové materiály, evaluační kritéria
 • příprava minutového scénáře vybrané vzdělávací aktivity a její praktická ukázka
 • další možnosti rozpracování vzdělávacích aktivit
 • prezentace vybrané didaktické zásady a její praktická aplikace dle zadání
5. den – Tvorba didaktických materiálů
 • tvorba a praktická ukázka prezentace daného tématu
 • tvorba pracovního listu, ukázka jeho využití a úprava dle požadavků cílové skupiny
 • tvorba skript a jeho úpravy dle požadavků cílové skupiny
6. den – Realizace vzdělávacího programu – vedení prezenční výuky
 • zahájení vzdělávací akce
 • analýza očekávání a vstupních znalostí a dovedností cílové skupiny
 • vedení části výuky s uplatňováním didaktických zásad (různé formy výuky, aktivizace účastníků…)
7. den – Realizace vzdělávacího programu – vedení prezenční výuky
 • práce s dynamikou skupiny – zapojování do výuky, výzvy k sebereflexi, poskytování zpětné vazby, řešení složitějších situací
 • práce s didaktickou technikou a s textovými studijními materiály, rozbor videí aj.
 • čeho by se měl lektor vyvarovat (chyby, hříchy, omyly)
 • ověření dosažených znalostí a dovedností
8. den – Realizace vzdělávacího programu – vedení online výuky
 • založení vzdělávací akce v online prostředí, oslovení účastníků
 • vedení části výuky s uplatňováním didaktických zásad
 • využívání online výukových nástrojů
9. den – Hodnocení vzdělávacího programu
 • hodnocení vzdělávací akce – sumativní nebo formativní? (výhody a rizika)
 • příprava metodiky hodnocení evaluačních kritérií dle didaktických zásad
 • příprava hodnoticího formuláře a jeho možné úpravy
10. den – Závěrečná reflexe v rámci akreditovaného programu
 • lektorská sebereflexe výstupů jednotlivých prezentací a praktických ukázek ve vztahu k cílům programu
 • evaluace vzdělávací akce – smysl, proces, výstupy
 • nástin plánu dalšího profesního rozvoje, hodnocení
V ceně kurzu je již zahrnuta závěrečná autorizovaná zkouška. Absolvent získá Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání – dokument v hodnotě maturitního osvědčení.

AKREDITACE MŠMT č.j. MSMT-10722/2022-3, rozsah 100 hodin teoretické výuky, další informace: www.narodnikvalifikace.cz

Možnost 100% financování v rámci Národního Plánu Obnovy – dotační program “Jsem v kurzu” www.jsemvkurzu.cz nabízí možnost získat dotaci na své vzdělávání. Cílem programu je pomoci lidem zlepšit své profesní dovednosti a postavení na trhu práce.

Odkaz na přihlášení na kurz přes dotaci ÚP prostřednictvím bankovní identity, e-občanky  zde

Více informací ke kurzu přes dotační program v rámci NPO: Mgr. Martina Petrášová, tel.: +420 605 072 248.

TERMÍNY 10DENNÍHO KURZU

14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 19. 6. 2024 (8:00 – 16:00)

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

11 skladem

Archiv

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ