Společnost CE-PA, spol. s r.o. si hluboce váží soukromí svých zákazníků či jejich zaměstnanců a poskytuje maximální ochranu osobních údajů se kterými v rámci své činnosti pracuje.

1. Odesláním osobních údajů z internetového kontaktního formuláře, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.


2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.


3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4. Při kontaktování přes kontaktní formulář jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné zařazení kontaktující osoby do zákaznické databáze zpracovatele. U naší společnosti je to jméno, příjmení, e-mail, telefon a IP adresa. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.


5. Poskytovatel používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v rámci EU nebo v 3. zemích), poskytovatele webhostingu, externí programátory, externí grafiky, specialisty marketingu, poskytovatele analytických služeb a poskytovatele marketingových služeb. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.


6. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou, tedy po dobu trvání zájmu uživatele o poskytované informace. Uživatel má možnost se po otevření každého obchodního sdělení ze zasílání těchto sdělení odhlásit. Tímto bude automaticky z užívání služby okamžitě odhlášen a vymazán. Každých 10 let bude uživatel opakovaně dotazován, zda souhlasí se zasíláním marketingových informací. V případě neobdržení souhlasu, budou údaje vymazány.


7. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Pro více informací a uplatnění práv Uživatele nás kontaktujte přes e-mail gdpr@ce-pa.cz.


8. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


9. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro poskytnutí služby, bez poskytnutí osobních údajů není možné zájem uživatele řešit.


10. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.


11. Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře souhlasí s:
a) s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele, ne však častěji, než 1x týdně, a prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

b) souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na gdpr@ce-pa.cz.


12. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
Postoupení osobních údajů státním organizacím a úřadům následuje, jen v rámci naplnění závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).


Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce: www.ce-pa.cz, www.firma40.cz, www.hrabatuvzlin.cz