Obchodní podmínky pro poskytování služeb

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky pro poskytování služeb společností CE-PA, spol.  s r.o. (“OP”) platí pro online nabídku služeb dostupnou na stránkách www.ce-pa.cz, které jsou provozovány společností CE-PA, spol. s r.o., IČO: 02229919, DIČ: CZ02229919, se sídlem Vavrečkova 5262, budova 23, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 135806,
e-mail: vladka.lukasikova@ce-pa.cz tel.: 604 750 601 (“Poskytovatel”).

1.2.  Aktuální kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na stránkách
www.ce-pa.cz.

1.3.  Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti, jež vzniknou Poskytovateli a zájemci o nabízené služby (“Objednatel”) v souvislosti s uzavřením smlouvy, přičemž předmět služby je vymezen obsahem konkrétní nabízené služby.

1.4.  Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem
a Objednatelem.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.  Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • Kurz” – služba nabízená Poskytovatelem na webových stránkách www.ce-pa.cz, a to v oblasti vzdělávaní, zaměřené zejména na firemní vzdělávání, vzdělávání v oblasti osobního růstu atd., kdy se může jednat zejména o kurzy, workshopy, školení, konference. Specifikace daného Kurzu je uvedena u každého jednotlivého nabízeného Kurzu na webových stránkách Poskytovatele;
 • Lektor“ – kvalifikovaná osoba pověřená Poskytovatelem k vedení Kurzu;
 • Občanský zákoník” – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;
 • Objednatel“ – osoba, která má zájem o služby poskytované Poskytovatelem, tedy o Kurz, a která s Poskytovatelem uzavírá smlouvu o účasti na konkrétním Kurzu a zavazuje se zaplatit cenu Kurzu. Objednatel však nemusí být zároveň Účastníkem kurzu, Kurz může objednat jak pro svou osobu, tak i (či jen) pro třetí osobu;
 • Podnikatel” – v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
 • „Poskytovatel“ – osoba nabízející a poskytující služby, Kurzy, a to v rámci své obchodní činnosti;
 • „Smlouva“ – smlouva o poskytnutí služby uzavřená akceptací nabídky Poskytovatele Objednatelem, kdy na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli objednané služby (Kurz) a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za objednané služby (Kurz) sjednanou cenu;
 • Spotřebitel” – v souladu s ustanovením § 419 Občanského zákoníku fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem (Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná;
 • „Účastník kurzu“ – osoba, která se účastní Kurzu a která může být odlišná od osoby Objednatele;
 • Zákon o ochraně spotřebitele” – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů.

 

 1. SMLOUVA

3.1.  Smlouvu Objednatel s Poskytovatelem uzavře tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na webových stránkách www.ce-pa.cz tím, že:

3.1.1.  vybraný Kurz (tematické zaměření, termín, místo konání) vloží do košíku; a

3.1.2.  případně uplatní kupón vložením jeho číselného kódu; a

3.1.3. zadá požadované údaje o Objednateli; a

3.1.4.  vyplní osobní a kontaktní údaje za každého přihlášeného Účastníka kurzu; a

3.1.5. zvolí způsob platby – bankovním převodem dle zaslané faktury se splatností 7 dnů, platební kartou online, nebo okamžitým bankovním převodem; a

3.1.6. odešle (potvrdí) objednávku. Odesláním (potvrzením) objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a udělí s nimi souhlas.

3.2.  Poskytovatel není povinen kontrolovat údaje uvedené Objednatelem v objednávce, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3.  Uvede-li Objednatel v objednávce své identifikační číslo (IČO) nebo DIČ, pak bere na vědomí, že jej Poskytovatel považuje za Podnikatele. Je-li Objednatel plátcem DPH v jiném státě, je povinen do dvou (2) hodin kontaktovat Poskytovatele e-mailem a poskytnout mu veškeré vyžádané dokumenty a informace k vystavení daňového dokladu – faktury – bez částky DPH, pokud to příslušné právní předpisy umožňují.

3.4.  Uzavření Smlouvy Poskytovatel neprodleně potvrdí Objednateli informativním e-mailem na Objednatelem zadanou e-mailovou adresu, stejně jako všem přihlášeným Účastníkům kurzu. Objednatel je povinen seznámit jím přihlášené Účastníky kurzu s obsahem Smlouvy a s těmito OP. Tyto OP budou přílohou potvrzovacího e-mailu.

3.5.  Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Objednatel – Spotřebitel, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce.

3.7.  Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Je-li Objednatelem Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li Objednatelem Spotřebitel – je Podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

3.8.  Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Objednatel sám.

3.9.  Objednatel si je vědom, že mu objednáním Kurzu a účastí na něm nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů či log Poskytovatele nebo třetí strany, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10. Smlouvy jsou po jejich uzavření Poskytovatelem archivovány, a to v elektronické formě, a jsou přístupné pouze Poskytovateli.

 

 1. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Ceny Kurzů jsou uvedeny rovněž včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě. Cena Kurzu je stanovena na webových stránkách Poskytovatele u každého jednotlivého Kurzu zvlášť. Poskytovatel upozorňuje, že stanovená cena Kurzu je cenou za osobu, resp. za jednoho Účastníka kurzu.

 

4.2.  V případě, že cena Kurzu nebude Objednatelem uhrazena do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy, Smlouva se následujícím dnem ruší.

4.3.  Objednatel je povinen uhradit cenu Kurzu:

bankovním převodem na základě údajů pro provedení platby sdělených Poskytovatelem e-mailem při potvrzení uzavření Smlouvy. Cena Kurzu je splatná do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Závazek Objednatele uhradit cenu Kurzu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele; nebo

platební kartou online, přičemž Objednatel bude po odeslání (potvrzení) objednávky přesměrován na platformu Comgate, kde provede úhradu ceny Kurzu ihned pomocí údajů z platební karty; nebo

okamžitým bankovním převodem, přičemž Objednatel bude po odeslání (potvrzení) objednávky přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde provede okamžitou úhradu ceny Kurzu s již předvyplněnými údaji o platbě.

 

4.4.  Je-li tak stanoveno právními předpisy, Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.5. Cenu Kurzu lze uhradit i pomocí kupónů, které může Objednatel získat díky spotřebitelské soutěži. Pokud však hodnota kupónu přesahuje cenu Kurzu, nespotřebovaná částka z kupónu se Objednateli nevyplácí, ani na kupónu nezůstává, uplatněním kupónu se použije na úhradu ceny Kurzu celá hodnota kupónu.

 

 1. POSTUP PŘED USKUTEČNĚNÍM KURZU

5.1.  Poskytovatel před samotným započetím Kurzu zajistí studijní materiály, Lektora, prostory pro konání Kurzu, drobné občerstvení pro Účastníky Kurzu, a to v závislosti na podmínkách Kurzu a jeho obsahu.

 

5.2.  Objednatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že v případě, kdy nebude obsazenost Kurzu vyšší než 50%, a to do termínu možného objednávání Kurzu,  je Poskytovatel oprávněn Kurz zrušit.

 

5.3.   Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Kurz v případě zdravotní nezpůsobilosti lektora pro řádné konání Kurzu, případně z jiných nepředvídatelných okolností nebo z důvodu vyšší moci.

 

5.4.   V případě zrušení Kurzu dle bodu 5.2. nebo 5.3. těchto OP nabídne Poskytovatel Objednateli náhradní termín konání Kurzu, nebo mu vrátí cenu Kurzu, a to poukázáním na bankovní účet, z něhož byla cena Kurzu uhrazena.

5.5.  V případě, kdy Kurz se má konat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Objednatelem, který je Spotřebitelem, a Poskytovatelem, žádá tímto výslovně Objednatel, aby Poskytovatel začal poskytovat objednané služby, tedy aby byl Kurz realizován i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.6. Přibližně jeden týden před konáním Kurzu zašle Poskytovatel všem Účastníkům kurzu e-mail s připomenutím termínu Kurzu, na který jsou přihlášeni.

 

 1. KONÁNÍ KURZU

6.1.  Poskytovatel se zavazuje zajistit na konaném Kurzu pro Objednatele a Účastníky odborně vyškoleného Lektora, který Objednatele provede Kurzem, a to dle podmínek uvedených u daného Kurzu.

6.2.  Poskytovatel upozorňuje, že veškeré Poskytovatelem poskytnuté materiály Účastníkům kurzu, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k materiálům poskytnutým Účastníkům kurzu. Obsah materiálů poskytnutých Poskytovatelem Účastníkům kurzu nelze upravovat, šířit, uvést je do elektronické podoby ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemný souhlas.

6.3.  Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ihned ukončit, zkrátit či jinak omezit Kurz nebo změnit jeho program z důvodu vyšší moci, živelné události, bezpečnosti Objednatele či jiných osob či z jiných závažných důvodů vyplývajících ze skutečností nezávisejících na vůli či moci smluvních stran.

6.4. Podpisem prezenční listiny a účastí na Kurzu Účastník kurzu souhlasí, a to již bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce Kurzu pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 Občanského zákoníku, a to v rámci zobrazení celého Kurzu nebo jeho části. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je Účastníkem kurzu udělován Poskytovateli na dobu neurčitou. Účastník kurzu je oprávněn tento souhlas odvolat.

6.5. Účastník kurzu bere na vědomí, že v místě konání Kurzu mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. K pořizování těchto záznamů není v souladu s ustanovením § 89 Občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, pokud jsou tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

 

 1. REKLAMACE

7.1. Veškeré stížnosti a reklamace vůči Kurzu musí být učiněny bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webu www.ce-pa.cz, nebo doručeny bez zbytečného odkladu písemně či e-mailem Poskytovateli.

7.2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Poskytovatel se s Objednatelem mohou písemně dohodnout jinak. Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení, které zašle na e-mail Objednatele, o tom, kdy Objednatel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení, které zašle na e-mail Objednatele o datu a způsobu vyřízení reklamace.

.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1.  Objednatel, který je Spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, není-li právo na odstoupení od Smlouvy vyloučeno právními předpisy, zejména pak ustanovením § 1837 Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení lze realizovat na základě formuláře přiloženého k těmto OP.

8.2.  Odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 může Objednatel zaslat na adresu sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu: kurzy@ce-pa.cz Poskytovatel potvrdí Objednateli e-mailem bez zbytečného odkladu, že mu odstoupení od Smlouvy bylo doručeno.

8.3.  Odstoupením od Smlouvy dle Článku 8.1 se Smlouva od počátku ruší.

8.4.  V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Objednatelem.

8.5.  V případě, kdy Kurz se má konat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, žádá tímto výslovně Objednatel, aby Poskytovatel začal poskytovat objednané služby, tedy aby byl Kurz realizován i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

 

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Oznámení týkající se vztahů Poskytovatele a Objednatele, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být učiněna písemně na adresu Poskytovatele či Objednatele, nebo e-mailem.

9.2. Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouva uzavřená po nabytí účinnosti těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

10.2. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy.

10.3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem jakožto Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ0: 000 20 869, www.adr.coi.cz. V rámci tohoto řešení se bude postupovat dle pravidel uvedených na www.adr.coi.cz. Objednatel – Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

10.5.Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 10.10.2023.